Vakıf Senedi

VAKIF SENEDİ :

Madde.1 – Vakfın adı, “TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI” dır.

VAKFIN MERKEZİ Madde.2 – Vakfın yönetim merkezi: İstanbul Caddesi, Niyazi Bey Sok. Ufuk Apt. No: 16 Kat: 1 Bakırköy/İstanbul adresindedir. Yönetim merkezi, Genel Kurul kararı ile İstanbul’da başka bir adrese taşınabilir. Vakıf, yasal gereklerini yerine getirerek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. “Tunceli Eğitim Ve Sağlık Vakfı” aşağıdaki maddelerde (vakıf) kısa adı ile anılmıştır.

VAKFIN AMACI Madde.3 – Vakfın amacı, yapacağı sosyal çalışmalar ile insanların birbirlerine yardım edebilme verimlerini geliştirmek, eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile, bireysel, toplumsal boyutlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, kafa ve beden sağlığını geliştirecek ortam ve imkanları hazırlamak ve böylelikle, bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ Madde.4 – Vakıf, 3. maddede yazılı amacını gerçekleştirmek üzere; eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme, sanat, spor, vb. konularda faaliyet gösterir. Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı işlerin öncelikleri ve harcama oranları, bu senette özel hüküm bulunmayan hallerde, Vakıf Genel Kurulu’nca saptanır. Vakıf Genel Kurulu, Vakfın faaliyetleri ile ilgili öncelikleri, harcama oranlarını, harcama şekillerini ve öteki ayrıntıları düzenlemek üzere iç yönetmelikler yapabilir.

Madde.5 – Vakıf tüzel kişiliği aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

İnsanlar arasında amaçlarına uygun sosyal ve yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için, bağış toplama kampanyası oluşturma, sağlanacak fonun planlı ve yararlı bir biçimde kullanılmasında her türlü denetimi yaparak, insanların yardım duygularıyla sağlanan maddi ve manevi olanakların savurganlığını önlemek.
İhtiyaç içinde olan insanlara yardımcı olmak, ölenlerin yakınlarına destek olmak, bunların cenazelerine sahip çıkmak, gerekirse ölenlere mezar yeri satın almak.
İlk, orta, yüksek, lisans üstü, dershane, yurt, kreş, yuva, vb. her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları açmak, kiralamak, satın almak, ortak olmak, işletmek, kurulu olanlarla ortak programlar geliştirmek, uygulamak, başarılı ve yoksul öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmek amacıyla karşılıksız burs vermek, yurt içi veya dışı karşılıklı ya da karşılıksız burslarla, ihtisas yapanlara olanak sağlamak.
Her türlü bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyette bulunmak, bağımsız ya da bilgi, para ve malzeme yardımında bulunabilecek kurum ve kuruluşlarla birlikte her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel vb. nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum, gece ve sergiler düzenlemek veya başkalarınca düzenlenmiş olanlarına katılmak, kültürel ve tabii güzelliklerin yurt içi ve yurt dışı tanıtımı faaliyetlerinde bulunmak.
Amaçlarına uygun bilimsel, kültürel, sanatsal, ve eğitsel yayınlar yapmak, enstitüler, araştırma merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak.
Kültürel etkinliklere elverişli sosyal tesisler kurmak.
Sağlık, spor tesisleri, huzur evleri kurmak, kiralamak, işletmek, ihtiyaç içinde olanları karşılıksız olarak bu olanaklardan yararlandırmak, spor eğitimine yönelik girişimlerde bulunmak, spor karşılaşmaları düzenlemek.
Mesleki, kültürel ve ekonomik alanlarda sosyal dayanışmayı sağlamak amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI HUKUKSAL İŞLEMLER

Madde.6 –Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, tutar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasal hükümler uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçların bir bölümüyle ya da tümüyle özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa harcamaya; Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve dışı vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya ve bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve taşınmaz malların irtifak, intifa, sukna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakıf amacını gerçekleştirmek için ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehine göstermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülecek bu suretle belirlenmiş amaçlar çerçevesinde girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeler yapmaya, amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek sandıkları kurmaya, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklarda bulunmaya ve işbirliği yapmaya, Türk Medeni Kanunu’nun 46. maddesinde belirtildiği üzere, izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini 903 sayılı yasa ile yasaklayan yönlerde ve maksatlarda kullanmaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde. 7- Vakfın mal varlığı, kuruluşunda vakfedenlerin özgüledikleri 248,000,000 TL’den oluşur. Vakfın mal varlığı hiç bir biçimde, Vakıf Amacı dışındaki konulara ayrılamaz ve harcanamaz.

VAKFIN ORGANLARI, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Madde.8 –Vakıf organları;

a.Genel Kurul

b-Vakfedenler Genel Kurulu
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Madde.9 – Genel Kurul, Vakfın en yüksek karar organıdır, yılda en az bir kez toplanır. Başlıca şu görevleri yerine getirir; Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Denetim Kurulu üyelerini seçer.
Vakfın çalışmalarını gözden geçirerek değerlendirmeye tabi tutar, Vakfa bağlı kurumların iç yönetmeliklerini onaylamak, yönetim kurulunun sunduğu sorunları karara bağlamak
Vakfın vakıf resmi senedinde değişiklik ya da ek yapmak e. Yönetim kurulunun teklif ettiği üyelerin kabulünü onaylamak veya reddetmek Genel Kurul olağan ya da olağanüstü toplanabilir. Olağan Genel Kurul toplantıları her yıl Mart ayında yapılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu veya üyelerin üçte birinin başvurusu üzerine veya Vakfedenler Genel Kurulunun salt çoğunluğun başvurusu üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi üyelere mektupla veya ilan etme suretiyle bildirilir. Genel Kurulun ilk toplantısında üyelerin yarısından fazlası hazır bulunmazsa, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çoğunluğuyla karar verilir. Genel Kurul, bir başkan ve iki katipten oluşan başkanlık divanınca yönetilir. Sonuçlar tutanakla tespit edilir.
Madde.10 – Vakfedenler Genel Kurulu, bu resmi senedi imzalayan kurucu üyeler, Vakfın, vakfedenler genel kurulunu oluşturur. Vakfedenler genel kurul üyeleri vakfın doğal üyeleridir. Vakfedenler genel kurulu, vakfın amacına aykırı hareket ettiğini tespit ettiği anda, Olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunu görevden alabilir. Yeni bir yönetim kurulu oluşana kadar geçici yönetim kurulu oluşturulabilir.

Madde.11 – Vakfın yönetim kurulu; 9 asil 3 yedek üyeden oluşur. Ve Genel Kurul tarafından 2 yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu Vakıf Senedi ve Genel Kurulun belirlediği doğrultuda faaliyet gösterir. Vakıf Yönetim Kurulunun 9 asil üyesinin üçü vakfedenler genel kurulundan, yedek üyelerinin biri yine vakfedenler genel kurulundan olmalıdır. Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan bir de başkan yardımcısı seçer, yönetim kurulu başkanı aynı zamanda vakfın da başkanıdır. Başkanın ölümü veya çekilmesi halinde başkan yardımcısı başkanlık görevini üstlenir. Yönetim kurulu başlıca şu görevleri yerine getirmek için çalışır.

Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi malvarlığının ve imkanlarının arttırılması için çalışmak,
Vakfın yönetimini, Vakıf Senedi ve Genel Kurulun kararları doğrultusunda sürdürmek,
Yönetmeliklere göre talimatları hazırlamak,
Vakıf işleri ve işlemleri için, vakıf amaçları doğrultusunda kurullar oluşturup, görevlendirmek, oluşturulan kurulların başarısı için gerekli fonu ayırmak. Bu kurullar, vakfın amaçları doğrultusunda yönetim kuruluna bağlı olarak bir bakıma yönetim kuruluna müşavirlik görevini görürler. e. Yönetim Kurulu kararlarını çoğunluk sistemiyle alır. Üyelerden birinin ölümü ya da istifası halinde yönetim kurulu yedek üyelerinden birince yedek, asil üyeliğe geçer.
Vakıf disiplinine uymayan, amaçlarına aykırı hareket eden üyelerin üyeliklerine son verilmesi için genel kurulun onayına sunar.
Vakfın leh ve aleyhinde dava ve takiplerde bulunmak,
Vakfın gayesine uygun her türlü yardım ve bağışı kabul etmek, vakıf gelirlerini arttırmak için yatırım yapmak,
Vakıfta çalışacak personelin işe alınması işten çıkartılması şartlarını belirlemek, personel statüsünü tespit etmek ve uygulamak,
Vakıf hizmetlerinin sağlıklı yürümesi ve vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için, Vakıflar kanununu el verdiği sınırları içinde vakıf amaçlarına aykırı olmamak koşuluyla yararlı ve gerekli gördüğü her işlemi yapmaya, sözleşmeleri imzalamaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Olağanüstü toplantı üyelerin üçte iki çoğunluğuyla gerçekleşebilir. Toplantıda hangi konular için toplanılmışsa o konular karara bağlanır.
GENEL SEKRETER

Madde.12 – Yönetim Kurulu ilk toplantısında vakıf genel sekreterini tayin eder. Vakıf genel sekreteri, vakıf idare teşkilatının ve profesyonel kadrosunun amiridir. Yönetim Kurulu karalarının uygulanması, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Kurulu sekreterya hizmetlerinin düzenlenmesi, genel sekreterin görevleri arasındadır. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur.

Madde.13 – Vakfın denetim kurulu; vakfın çalışmalarını denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde genel kurula sunar, gerekli gördüğünde oy birliğiyle vakıf genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırarak, görevlerini ifa eder. Denetim kurulu, genel kurul tarafından iki yıl için seçilir. Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden birinin ölümü veya istifası halinde yedek üyeler yedeklik sıralarına göre asil üye olurlar. Gerek asil gerek yedek üyelerden biri Vakfedenler Genel Kurulu’ndan olmalıdır.

Madde.14 – Üyeler dilerse kendi adlarına bağış ve gelir yaratacak tahsisler yaparak burslar oluşturabilirler. Yine üyeler kendi adlarının taşıyacak vakıf araçlarına uygun taşınamaz mallar bağışlayabilirler. Ayrıca, vakıf kurulduktan sonra, vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesinde maddi ve manevi katkı sağlayacaklar, Genel Kurul kararıyla şeref üyesi olarak seçilip onurlandırılır ve Genel Kurul üyesi olurlar.

Madde.15 – Vakfa ait defterler ve yönetim kurulu karar defteri ve gerekli muhasebe defterleridir.

Madde.16 – Vakıf yönetim kurulu ve denetim hizmetleri bedelsiz olup işbu üyeler hiçbir ücret ve tazminat talebinde bulunamazlar.

Madde.17 – Vakfın tasfiyesi, amacın tahakkukunun gayri mümkün hale gelmesi veya vazgeçilmesi halinde, mal varlıkları, yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla, amaca en uygun vakıf veya vakıflara devredilerek tasfiye edilir.

Madde.18 – Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin, %20’si idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara kalan %80’i ise Vakıf amaçlarına ayrılıp harcanacaktır.

Madde.19 – Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az %10 kapasitenin yetenekli, ancak; maddi imkandan yoksul öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

Madde.20 – Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolü altındadır.

Madde.21 – Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile ilgili genel hukuk kuralları uygulanır.

Madde.22 – Vakıf resmi senedi yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tescile ilişkin kararının tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

Madde.23 – Vakfı oluşturan Vakfedenlerin ad, soyadı konut ve uyrukları ekli çizelgede gösterilmiştir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER :İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 24: Vakfın tescilinden ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilk yönetim kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

ASİL ÜYELER

Haydar ÖZDEMİR
Nadir AKÇELİK
Makbule ÇERİMLİ
Haydar GÜRBÜZ
Hasan ARAL
Mehmet Celal BAYKARA
Hıdır DEMİR
Erdoğan BİLİNÇ
Sinan ŞEN

YEDEK ÜYELER

Hıdır KARADAĞ
Ali Metin POLAT
Gülay GÜN İLK
DENETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 25: Vakfın tescilinden ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilk Denetim Kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

ASİL DENETÇİLER

Kazım ARIK
Vicdan BAYKARA
İrfan Hüseyin YILDIZ
YEDEK DENETÇİLER

Ruken KIRMIZITOPRAK
Ali KAYA
Muzaffer ACUN
VAKIF KURUCULARI (RESMİ GAZETE 6 Ekim 1991- Sayı:21013) Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden;

Vakfın Adı: Tunceli Eğitim Vakfı Vakfedenler ve Üyeler:

Vakfın İkametgâhı: İstanbul Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve No’su: Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18/7/1991, gün E: 1990/1835, K: 1991/560 sayılı kararı.

Vakfın Amacı: Yapacağı sosyal çalışmalar ile insanların birbirlerine yardım edebilme verimlerini geliştirmek, eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat, sağlık ve spor etkinlikleri ile, bireysel, toplumsal boyutlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, kafa ve beden sağlığını geliştirecek ortam ve imkanları hazırlamak ve böylelikle, bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Vakfın Mal Varlığı: 248.000.000.-TL nakit

Vakfın Organları: Genel Kurul, Vakfedenler Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. Türk Medeni Kanununa göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13. Maddesi gereğince ilan olunur. 18715/1-1