2021 Yılı Denetim Kurulu Raporu

2021 Yılı Denetim Kurulu Raporu 

Deneticisi bulunduğumuz Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı  defter ve gelir gider belgeleri üzerinde 2021 yılının muhtelif zamanlarda ve son olarak yapmış olduğumuz 2021 yılına ait denetim sonuçları aşağıdaki gibidir.
 
I- Muhasebe Kayıtları Üzerinde Yapılan İnceleme:
 
Vakıf için tutulması gereken yevmiye, büyük defter ve envanter defterlerinin açılışlarının yasal süresinde notere tasdik ettirilerek, işlemlerin muhasebe tekniğine uygun olarak bilgisayar ile yürütüldüğü görülmüştür. Ödemelerin büyük bir kısmı banka kanalı ile yapılmıştır. Yönetim Kurulu Karar Defteri ile  yardımcı defterler tutulmuştur. 2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulunun 16 toplantı yaptığı tespit edilmiştir.

Defterin Cinsi    Onay Makamı                        Onay Tarihi        Onay Numarası
Yevmiye Defteri    Kadıköy 4. Noterliği             28.12.2020           29587
Defteri Kebir        Kadıköy 4. Noterliği              28.12.2020           29588
Envanter Defteri    Kadıköy 4. Noterliği            28.12.2020           29589
   

II- Gelir gider hesabı ile bilançoların incelenmesi     :
 
Vakıf  2021  yılı faaliyetlerini gösteren Bilanço, Gelir tabloları  incelendiğinde 2021 yılının gelir ve giderlerinin aşağıdaki şekilde hazırlandığı görülmüştür.

 

 

 

 

2021 YILI GELİRLER

 

1.879.782,23

Otel Kira Gelirleri

1.416.814,31

 

Bağış ve Yardımlar

28.850,56

 

Burs Bağışları

116.500,00

 

Yurt Bağışları-Turan Aras

255.000,00

 

Yurt Bağışları-Pamir Enerji

50.000,00

 

SSK Prim İndirim Teşvik Geliri

3.012,46

 

Faiz ve Fon Gelirleri

9.514,85

 

Kambiyo Karları

57,34

 

Yuvarlama Farkları

32,78

 

 KASA VE BANKA MEVCUTLARI

 

432.822,11 

31.12.2021 Banka Bakiyesi

 

274.915,45

31.12.2021 Banka Yatırım hesabı

 

78.953,33

 

 

 

 

 

 

VAKFIN 2021 GİDERLERİ

 

608.133,92 

KAMBİYO ZARARLARI (-)

4.693,96

(7.476,74)

Kur Farkı Zararı

4.693,96

 

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

2.782,78

 

SGK İşveren Payı (Geç ödeme)

32,78

 

Vazgeçilen Alacaklar

2.750,00

 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

(490.190,90) 

PERSONEL GİDERLERİ

251.241,19

Vakıf-Merkez Personel Giderleri

60.811,07

Vakıf-Yurt Personel Giderleri

190.430,12

DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VEG İDERLER

15.870,62

Muhasebe ve Müşavirlik Giderleri

12.377,94

Yemek Giderleri

3.492,72

DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER

59.891,79

Kira -Tunceli Belediyesi

43.317,70

Merkez-Kira Gideri

4.812,51 

Haberleşme Gideri

2.109,10

Kargo, Posta, Noter, Kırt., İnternet Giderleri

4.446,40 

Yol ve Ulaşım Giderleri

3.464,00

Ofis Giderleri

938,08

 

Vakfın kesin bütçesinde görüldüğü gibi,  01.01.2021 - 31.12.2021 dönemini kapsayan belgeler, mizan, bilanço, gelir tablosu ile Yönetim Kurulu karar defterinin incelenmesi neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Vakfın 2021 yılı içinde yürütülen faaliyetler ve yapılan tespitler aşağıdaki gibidir

1- Tunceli’de yapımı devam eden öğrenci yurdu; büyük oranda tamamlanmış, ancak kalan eksiklerin tamamlanması karşılığında 5 yıllık süreyle işletilmek üzere 24.09.2021 tarihinde düzenlenen bir protokolle Tunceli Valiliği (Tunceli İl Özel İdaresi’ne) devir edilmiş, eksiklerin tamamlanması ardından, 29.12.2021 tarihinde itibaren öğrenci alımı yapılarak hizmete açılmıştır.

2- 2016, 2017, 2018, 2019,2020 ve 2021 yıllarında yurt yapımı ile ilgili kaba inşaat ve diğer harcamalar toplamı 8.532.728.40 TL olarak gerçekleşmiştir.

3- Vakfımız Resmi Senedinin 5.ci maddesi uyarınca Muhtelif Fakültelerde öğrenim gören ve ihtiyacı olan 
toplam 59 öğrenciye 121.350,00 karşılıksız burs verilmiştir.

4- Vakıf 2021 yılında 1.416.814,31 TL otel kira geliri, 9.514,85 TL fon geliri elde etmiştir.

5-  Yardımsever Turan ARAZ, yurt inşaatı yapımı için, 2020 ve 2021 yılında toplam 3.973.190,00 TL bağışta bulunmuştur.

6- Vakıf 2021 yılında merkez ve Tunceli ofisleri için 126.609,63 TL sigorta ve stopaj ödemesi yapmıştır.

7- Vakıf 2021 yılında merkez ve Tunceli ofisleri için 114.475,83 TL ücret ödemesi yapmıştır.

8- Vakıf 2021 yılında 443.453,60 TL genel yönetim giderleri yapmıştır.

9- Vakfın 31.12.2021 sonu itibariyle bankalara, 510.818,01 TL kredi borcu görülmüştür. Güncel kredi borcu ise, 301.481,47 TL olarak tespit edilmiştir.

10- Vakıf 2021 yılında, 97.512,02 TL kredi faizi ödediği tespit edilmiştir.

11- 2021 yılında elde edilen kira gelirinin Tunceli Belediyesi kira payı, 43.317,70 TL tahakkuk etmiştir                                    

 

SONUÇ VE KANAATİMİZ

Yaptığımız denetim sonucunda, Vakfın 2021 yılı hesaplarının bilgisayar ortamında düzenli bir şekilde yürütüldüğü, kayıtların mevzuata uygun olarak tutulduğu, evrakların düzenli bir şekilde muhafaza edildiği görülmüştür.  Başta kız öğrenci yurdunun tamamlanmasını üstlenen Sayın Turan Araz bey olmak üzere Vakıf Yönetimi, personeli ile Vakfa maddi ve manevi hizmette bulunan tüm kişi ve kurulumlara teşekkür eder, başarılar dileriz.
                         

DENETLEME KURULU
 
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak         Ahmet Temurlenk               Ali Kaya 
      Üye                                    Üye                    Üye